Bestelvoorwaarden

Verzendkosten gratis
voor België.

Wij geven u
10% korting
voor alle bestellingen
vanaf € 75
Zie de RECENTSTE UITGAVEN!

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden
Door een bestelling te verzenden, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV).

Iedere internetgebruiker kan van de AVV van Prosveta Benelux b.v. kennis nemen (hierna als "website" vermeld). Bijgevolg heeft elke bestelling uw volledig akkoord tot gevolg, zonder uitzondering noch voorbehoud met betrekking tot de voorwaarden die in dit contract worden vermeld.

De AVV worden u bij het validatieproces van elke bestelling meegedeeld. Aldus is de registratie van uw bestelling verbonden met hun aanvaarding. Door een aankoop op de website te verrichten, verklaart u ervan kennis genomen te hebben.

De geldige AVV zijn deze op het moment van het validatieproces van elke bestelling. Zij kunnen aan eventuele wijzigingen onderworpen zijn.

Artikel 2: Sluiten van het contract
De informatie die op de website voorkomt betekent geen aanbod in juridische zin. Enkel de bestelling geldt, die door u bij Prosveta Benelux b.v. wordt geplaatst.

Alle bestellingen zijn bindend. Na de aanvaarding van de AVV en hun validatie, zullen wij u een e-mail zenden ter bevestiging van uw bestelling op het e-mailadres dat u ons bezorgd hebt bij de aanmaak van uw rekening of bij het plaatsen van uw bestelling.

Deze e-mail vormt de aanvaarding van uw bestelling door Prosveta Benelux b.v. en vormt het verkoopscontract dat ons bindt, en dat aan de AVV onderworpen is. Wij behandelen dan uw bestelling volgens de voorwaarden van het huidig contract.

Artikel 3: Voorbehoud van eigendom
De artikelen die u zullen worden geleverd blijven de eigendom van Prosveta Benelux b.v. zolang u niet aan uw verplichtingen jegens ons zult voldaan hebben, en met name de betaling van het totale bedrag van de factuur die overeenstemt met wat u op de website zult gekocht hebben.

Artikel 4: Levering
Uw bestelling zal zo spoedig mogelijk worden behandeld. In geval van leveringsvertraging zult u per e-mail of telefoon ingelicht worden.

In het geval dat één van de artikelen van de bestelling niet beschikbaar zou zijn, beïnvloedt dit niet de andere artikelen. Het ontbrekende artikel (of artikelen) zal u later, zo snel mogelijk, geleverd worden. Wij zullen het ontbrekende artikel zo vlug mogelijk trachten te vinden. Als wij er niet in slagen, zullen wij het u per e-mail of telefoon mededelen en het artikel zal van uw bestelling geschrapt worden. Als u het wenst, kan er in de plaats een vervangingsartikel geleverd worden. Voor de bestelling zullen wij met de reële prijs van dit vervangingsartikel rekening houden.

Wij reserveren ons het recht om bestellingen tegen voorafbetaling uit te voeren.

Artikel 5: Voorwaarden van verzending
Er zijn geen verzendingskosten voor bestellingen die via de website Prosveta Benelux b.v. geplaatst worden met België als bestemming.
Een vast bedrag is van toepassing voor leveringen naar het Groot Hertogdom Luxemburg. Dit wordt u in de laatste stap van uw bestelling aangegeven.
Wij leveren overal in België en in het G. H. Luxemburg.

In bepaalde gevallen en in overeenstemming met u, aanvaarden wij om tot leveringen in Europa of in landen buiten Europa over te gaan. De verzendings-, verpakkings- en douanekosten voor dergelijke leveringen, worden afzonderlijk van de bestelling via de site, berekend en gefactureerd.

Eens uw bestelling gevalideerd is, zal geen enkel bezwaar betreffende de kosten aanvaard  worden.

Artikel 6: Facturering
Voor elke geplaatste aankoop via de website en de levering van producten, zult u een bevestiging van uw bestelling per e-mail ontvangen met de lijst van de artikels en het te betalen bedrag. Op uw aanvraag, wordt u een factuur toegezonden.

Artikel 7: Prijs
Wij proberen u de beste prijs aan te bieden, conform de marktvoorwaarden in België en in het G. H. Luxemburg.
De te betalen prijs is deze die op de website van Prosveta Benelux b.v. aangegeven wordt,  op de datum waarop u uw bestelling hebt gevalideerd.

Permanente of tijdelijke kortingen, die tijdens het proces van de bestelling worden vermeld, kunnen toegekend worden. Zij worden in de definitieve te betalen prijs verrekend.
Wij reserveren ons het recht prijs- of kortingswijzigingen door te voeren in functie van specifieke verrichtingen voor bepaalde periodes van het jaar.
De prijzen en de kortingen die u worden toegekend zijn deze die op uw bestelling op het moment van haar validatie voorkomen.

Een leveringsvertraging geeft geen recht op een vermindering van de prijs.

Artikel 8: Betaling
De website stelt u, tijdens het proces van de bestelling, de betaling van uw aankoop per bankoverschrijving voor.
De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen.

In geval van betalingsachterstand, ten opzichte van de termijn die duidelijk op uw rekening wordt gepreciseerd en die bij de levering van de artikelen van uw bestelling gevoegd is, of in geval van niet betaling of in geval er na bemiddeling geen akkoord bereikt wordt, heeft Prosveta Benelux b.v. het recht van u te eisen deze artikelen op uw kosten naar Prosveta Benelux terug te sturen en voor elke volgende bestelling contante betaling te vragen.

Artikel 9: Terugzending, ruil en leveringsfout
Ruilen is alleen mogelijk  als het gaat om een vergissing bij de levering, opgelopen schade bij het transport en fabricatiefouten van de geleverde producten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de vervanging van het artikel. In het geval dat de vervanging van het artikel binnen een redelijke termijn mogelijk is, zijn de verzoeken tot nietigverklaring van het contract of prijsvermindering van de aankoop uitgesloten.
Ingeval van leverings- of fabricatiefouten, moeten wij onmiddellijk telefonisch, met telefax of e-mail ingelicht worden. Ingeval het artikel niet conform uw bestelling is of beschadigd werd tijdens het vervoer, beschikt u over een termijn van 10 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum om dit te melden. De poststempel toont de rechtsgeldigheid aan van uw verzoek aan ons gericht en van het ons terugsturen van het desbetreffend artikel. 

Voor de kosten die u gemaakt hebt om ons het artikel terug te sturen, kennen wij u een kredietnota van het netto bedrag van de door u gemaakte verzendingskosten toe of als u uw factuur nog niet hebt geregeld, trekken wij dit netto bedrag van uw factuur af.

Wij aanvaarden geen terugzending van artikelen die u niet bevallen, behoudens wat in de wet voorzien is.
De afbeeldingen, platen, CD, DVD- of CDboeken moeten in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden. 
Om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u de originele factuur of een kopie ervan bij uw verzending te willen voegen.
De, niet aan uw bestelling conforme, teruggestuurde artikelen moeten, in hun oorspronkelijke verpakking, ongeopend, niet gebruikt noch beschadigd, op onze kosten naar ons teruggestuurd worden. 
Als beschadigingen van een artikel te wijten zijn aan de klant, zijn de vervangingskosten voor zijn rekening.

Onder voorbehoud van conformiteit aan het geheel van deze voorwaarden, verbinden wij ons ertoe om u het vervangen artikel zo spoedig mogelijk te verzenden, in overeenstemming met uw bestelling.

Artikel 10: Bezwaar
Bezwaren binnen de 10 dagen na ontvangst van de goederen worden aanvaard.

Artikel 11: Geschil
In geval van geschil zal er een minnelijke schikking beoogd worden. Bij falen zal elke betwisting, ongeacht haar aard, onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken op het grondgebied waar Prosveta Benelux b.v. gedomicilieerd is en zal het Belgische recht van toepassing zijn.

Artikel 12: Bescherming van de gegevens
Ongeacht de aard van uw persoonlijke gegevens, waarvan wij kennisnemen en het recht hebben ze u te vragen in verband met dit contract en die wij verzamelen op geautomatiseerde wijze, verbinden wij ons ertoe deze te behandelen met de meest strikte vertrouwelijkheid en ze uitsluitend te gebruiken in verband met Prosveta Benelux b.v..

Artikel 13: Bescherming van de auteursrechten
U is gemachtigd de website en zijn inhoud (teksten, illustraties, beelden, commentaren, registraties, iconografische documenten, numerieke gegevens, enz.) voor uitsluitend persoonlijke doeleinden te consulteren en te gebruiken, en het is in geen enkel geval toegestaan, behalve mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Prosveta Benelux b.v., en op straffe van rechtsvervolging, de website en het geheel van zijn inhoud te gebruiken voor commerciële doeleinden (vervaardiging van kopieën, openbare presentatie, doorverkoop, enz) of voor om het even welke andere activiteit die ons schade zou kunnen berokkenen.

Het geheel van de website (o.a. zijn concept, vorm, titel en inhoud) is de eigendom van Prosveta Benelux b.v., met uitzondering van de inhoud waarvoor toestemmingen van de Uitgeverij PROSVETA SA Frankrijk verleend werden. Deze beschikt wereldwijd over de rechten van het werk van Omraam Mikhaël AÏvanhov. Dit wordt door deze website gepromoot en Prosveta Benelux b.v. is de officiële tussenpersoon en verdeler in België en in het G. H. Luxemburg.

Het is verboden deze inhoud geheel of gedeeltelijk op te nemen, te reproduceren, af te drukken of te kopiëren, voor een ander gebruik dan datgene wat nodig is voor uw aankopen op de website, in verband met dit contract. Indien één van deze inhouden, ongeacht hun aard, zonder onze toestemming (uitdrukkelijk en schriftelijk) of zonder de toestemming van de Uitgeverij PROSVETA SA Frankrijk, voor andere doeleinden zouden dienen dan deze die in dit contract worden aangeduid, behouden wij ons het recht voor gerechtelijke actie te ondernemen.

Artikel 14: Wettelijke informatie
De website is de online boekhandel van Prosveta Benelux b.v.. Als u opmerkingen of vragen hebt over deze website, kunt u met ons contact opnemen door ons een e-mail te sturen.

Alle clausules die in deze AVV voorkomen, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Wij verbinden ons ertoe om alles uit te voeren in overeenstemming met de waarden van onze onderneming en met het werk dat door ons team wordt uitgevoerd om u een optimale kwaliteitsdienst te waarborgen. Wij zullen echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige achterstand te wijten aan leveranciers, expediteurs of andere partners.

Ondanks onze waakzaamheid, garanderen wij niet dat er geen storing in de goede werking van de website kan optreden, zowel in zijn verschillende onderdelen als inzake de toegang tot de website of het gebruik ervan. Bovendien wijzen wij elke aansprakelijkheid voor alle risico’s af, die te wijten zouden zijn aan de installatie van software programma’s voor de raadpleging van de website, evenals alle schade die het gevolg zou zijn van technische gebreken, overbelasting,communicatieonderbrekingen, fouten qua gegevensoverdracht of netwerkproblemen, evenals alle schade, in verband met personen of voorwerpen, veroorzaakt door onze producten.

PROSVETA Benelux b.v.
Steenweg op Merchtem 123
1780 Wemmel
België
O.Nr.: 0429 368 421